Privacy Policy

1. Wie is de verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens?
MVL Consultancy te Oud-Turnhout is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
De verantwoordelijke is M. van Loon.


2. Waarom verzamelen persoonsgegevens?
MVL Consultancy heeft een wettelijke opdracht om bepaalde taken en bevoegdheden uit te voeren. Deze worden beschreven in de Wet tot regeling van het beroep van privé-detective opgemaakt 19 Juni 1991. De hoofdactiviteit volgens artikel 1 is:

 • Het opsporen van verdwenen personen of verloren of gestolen goederen.
 • Het inwinnen van informatie omtrent burgerlijke stand, gedrag, moraliteit en vermogenstoestand van personen.
 • Het verzamelen van bewijsmateriaal voor het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen, of die aangewend kunnen worden voor het beëindigen van die conflicten.
 • Het opsporen van bedrijfsspionage.
 • Elke andere activiteit bepaald bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

MVL Consultancy rapporteert daarnaast statistische gegevens over gepresteerde diensten en stelt facturen op.


3. Welke persoonsgegevens verwerken en waarom?

 1. De persoonsgegevens die u met ons deelt
  MVL Consultancy registreert rechtstreeks contactgegeven van de klanten die contact opnemen waaronder telefoonnummer, gsm-nummer, en e-mailadres. We doen dit in het kader van een betere dienstverlening en om de procedure voor u zo kostenefficiënt mogelijk te organiseren.
 2. De persoonsgegevens die onze systemen verzamelen.
  MVL Consultancy registreert alle financiële gegevens (rekeningnummer, eigenaar van de rekening, bedrag, etc.) wanneer u een betaling uitvoert aan onze organisatie.
 3. De persoonsgegevens die wij verkrijgen van derden.
  MVL Consultancy ontvangst van de opdrachtgever alle gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken van detective. (Zie punt 2 over verzamelen persoonsgegevens). Dit zijn voornamelijk identificatiegegevens (naam, adres, contactgegevens), maar ook gegevens die nodig zijn op uw vragen te beantwoorden.
 4. De persoonsgegevens die wij verkrijgen van authentieke bronnen.
  MVL Consultancy heeft als detectivekantoor toegang, en maakt gebruik van publiek toegankelijke bronnen.


4. Welke persoonsgegevens geven we door, aan wie en waarom?

 1. Doorgifte aan de opdrachtgever
  MVL Consultancy is gebonden aan een informatieplicht tegenover zijn opdrachtgever, maar de organisatie hanteert strikt het proportionaliteitsbeginsel. Zo wordt enkel informatie teruggekoppeld betrekking tot de opdracht van de betrokkene.
 2. Doorgifte aan de advocaat/raadsman
  Gegevens noodgedwongen gebonden aan de procedure zullen tevens worden doorgegeven aan de raadsman van de opdracht gevende partij. De raadsman dient tijdens de zitting namelijk te beschikken over de nodige rapporten en bewijsstukken.
 3. Doorgifte aan de overheidsdiensten.
  Bij uitvoering van onze taken kunnen gegevens op vraag van de overheidsdiensten worden opgevraagd Deze meldingsplicht bestaat erin dat de privédetective inlichtingen moet verschaffen indien de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Justitie of de gerechtelijke overheden hierom verzoeken. De detective is verplicht hierop zonder verwijl te antwoorden wanneer het verzoek aan bepaalde voorwaarden voldoet. De overheid kan van deze bevoegdheid bovendien alleen gebruik maken in welbepaalde gevallen. Als algemeen principe kan worden gesteld dat de detective gehouden is tot een bijzondere geheimhoudingsplicht met betrekking tot gegevens die uit zijn opsporingen blijken. Op dit principiële verbod om inlichtingen en feiten aan derden door te spelen, bestaan echter enkele belangrijke uitzonderingen. In bepaalde gevallen zijn alle privé-detectives onderworpen aan een meldingsplicht. Daarnaast bestaat er een aparte meldingsplicht voor de Belgische detective-correspondent ten aanzien van tekortkomingen van de in het buitenland gevestigde detective die in ons land een fictieve vestigingsplaats heeft gekozen en ten aanzien van de personen die in opdracht van operatoren verkeersgegevens verwerken om eventuele fraude op te sporen We behandelen hier alleen de algemeen geldende meldingsplicht. Zij kan betrekking hebben op inlichtingen en op misdrijven.’
 4. Doorgifte aan andere verwerkers
  Voor deze partijen gelden strikte contractuele afspraken opgenomen in een verwerkingsovereenkomst en gelimiteerd tot een specifieke verwerking. Voorbeelden hiervan zijn een advocaat of raadsman, gerechtsdeurwaarder, rechtbank etc.


5. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

MVL Consultancy mag uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor ze werden verzameld. De schriftelijke overeenkomst wordt gedurende vijf jaar door de privé-detective bijgehouden (w1996-12-30/07, art 8,003)


6. Wat zijn uw privacy-rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

U kan zich richten tot info@mvlconsultancy.be om uw onderstaande rechten uit te oefenen.
Bij de aanvraag vraagt MVL Consultancy om de identiteit van de aanvrager te bewijzen alvorens we de gevraagde gegevens overmaken.

 1. Uw recht van inzage
  U heeft het recht om op ieder ogenblik van MVL Consultancy te vernemen of uw persoonsgegevens al dan niet verwerkt worden, en zo ja om die gegevens in te kijken en bijkomende informatie te ontvangen over:
  • De verwerkingsdoeleinden
  • De betrokken categorieën van persoonsgegevens
  • De ontvangers of categorieën van ontvangers
  • Het bewaartermijn of de criteria ter bepaling van de termijn
  • Het bestaan van uw rechten
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
  • De bron van de gegevens
  • Het bestaan van de geautomatiseerde besluitvorming
 1. Uw recht op verbetering van persoonsgegevens
  U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens recht te laten zetten. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoekt MVL Consultancy hoe dan ook om elke wijziging te melden.
 2. Uw recht op gegevens wissen (het ‘recht op vergetelheid’)
  U heeft het recht om in de volgende gevallen en zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te laten verwijderen indien:
  • Uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt worden
  • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting
  • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt
  • Uw trekt uw eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond voor de (verdere) verwerking
 3. Uw recht op beperking van de verwerking
  U heeft het recht om de beperkingen van de verwerking aan uw persoonsgegevens te verkrijgen indien bijvoorbeeld één van de volgende elementen van toepassing is:
  • U betwist de juistheid van die persoonsgegevens:
   het gebruik ervan wordt beperkt gedurende de periode die MVL Consultancy in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren:
  • De verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig:
   in plaats van het wissen van uw gegevens, verzoekt u om beperking van het gebruik ervan.
 4. Uw recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens.
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen. Dit kan enkel voor de persoonsgegevens die u zelf hebt verstrekt aan MVL Consultancy. Dit is gebaseerd op toestemming of na overeenkomst, in alle andere gevallen kan u dus niet van dit recht genieten.
 5. Uw recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  U heeft het recht om op grond van een bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van MVL Consultancy of in kader van algemeen belang. MVL Consultancy zal de verwerking van deze persoonsgegevens staken, tenzij MVL Consultancy dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan die van u of wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitvoeren of onderbouwen van een rechtsvordering.


7. Hoe kan u ons contacteren
?
Voor meer informatie over het privacy beleid of voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met MVL Consultancy via info@mvlconsultancy.be


8. Wie is de toezichthoudende autoriteit?

GBA is de Gegevens Bescherming Autoriteit.
U kunt hier ook terecht voor de escalatie van uw klachten.
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32(0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
www.Gegevensbeschermingsautoriteit.be


9. Aanpassingen van het privacy beleid

MVL Consultancy kan dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, wij nodigen u dan ook uit steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website.

Hebt u een brandende kwestie?

Rechtsgeldigheid

MVL Consultancy | Privé detective is een officieel en erkend detectivebureau met een vergunning afgegeven door het Ministerie van Binnenlandse zaken. Daarnaast gebruiken we de juiste legale onderzoeksmethoden, zodat de door ons verkregen bewijzen de aanvaarding in de rechtbank ondersteunen. De uit te voeren opsporingsactiviteiten en resultaten worden in een gedetailleerd eindrapport verwerkt.

Vergunning FOD BiZa: 14.2052.02